Wie is God

1.Wie is God?

Wij geloven dat God een Geest is (Joh. 4:24); niet een ‘Iets’ maar een ‘Iemand’: God is een Persoon. Hij maakt Zichzelf aan ons bekend als de enige God (Deut. 6:4).

Wij geloven in de Drie-eenheid van de enige, levende ware God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze afzonderlijke Personen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden tot één Godheid (Matth. 28:19).

terug

1.A Wie is God de Vader?

Als hoofdpersoon van de drie-enige Godheid is het in de eerste plaats de Vader die de schepping tot stand heeft gebracht en die de schepping onderhoudt.

Gods relatie met zijn volk Israël wordt meestal geschilderd als die van een heilige God, die een goede, rechtvaardige Koning is voor zijn onderdanen. Gods heerschappij en soevereiniteit komt daarin sterk naar voren. Omdat God de Vader de hoofdpersoon van de Godheid is, kunnen we het beste aan God de Vader denken als we in het Oude Testament over 'God' of 'de Heere' lezen.

In het Nieuwe Testament onthult Jezus Gods vaderschap in een veel diepere zin. God is immers niet alleen Vader in de betekenis van Schepper, in fysieke zin dus, maar in geestelijke zin ook als Herschepper,  waardoor mensen via de weg van bekering en wedergeboorte kinderen van God zijn geworden. Jezus noemde God tegenover zijn discipelen Mijn en uw Vader' (Joh 20:17).

1.B Wie is God de Zoon?

Jezus is tegelijk volledig God en volledig mens. Jezus noemde zichzelf zowel Zoon van God als Mensenzoon. Als mensen hebben we moeite om daarbij de juiste balans in acht te nemen. Bij het lezen van de evangeliën zien sommige Bijbellezers alleen maar de Zoon van God, die alles kon omdat Hij God was. Ze gaan dan voorbij aan zijn menselijkheid. Andere Bijbellezers zien Hem in de eerste plaats als mens, die een goed voorbeeld gaf. Zij gaan voorbij aan zijn goddelijkheid. Maar Jezus heeft een volledig goddelijke natuur en Hij is ruim tweeduizend jaar geleden op aarde geboren en heeft daar ook een volledige menselijke natuur aangenomen. En die beide naturen zal Hij altijd behouden. (Openbaring 1:13-18)

1.C Wie is God de Heilige Geest?

Evenals de Vader en de Zoon is Hij een Persoon die verstand, gevoel en een wil heeft. De Heere Jezus heeft het over “Hij” in Johannes 14, 15 en 16. In Jesaja 11:2 noemt de Bijbel een aantal kenmerken van de Geest die op de Messias rust: De Geest van de Heere, de Geest van wijsheid en verstand (inzicht), de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en van de vreze des Heeren. Toch blijft het moeilijk om te omschrijven Wie de Heilige Geest is. Misschien kunnen we het beste  luisteren naar wat de Heere Jezus zelf in beeldspraak zegt over de Heilige Geest: Als “de wind” in Johannes 3:8 en als “water” in Johannes 7:37-38.

De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon gezonden om in de gelovigen te wonen. Op die manier kan Hij hen leiden,  onderwijzen, vertroosten en kracht geven.

“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, enz… (Johannes 14:16-18)

Het Nederlandse woord Trooster is de vertaling van het Griekse woord Parakleet. Parakleet heeft een ruimere betekenis dan Trooster. Je kunt het ook vertalen met Helper. Helper wil zeggen: degene die te hulp komt, degene die bijstand verleent. Dit is precies wat de Heilige Geest doet bij de Christen.

terug

1.D Uit de eigenschappen van God de Vader kunnen we zien Wie Hij is, Wie de Zoon, én Wie de Heilige Geest is.

 • Hij is eeuwig (Ps 90:2, 1 Tim 1:17 , Ps 102:25-27)

 • Hij is almachtig (Job 42:2, Jer 32:27, Matt 19:26, Gen 17:1, Openb 21:1, Gen 1:1,3 ,Ps 33:9)

 • Hij is alwetend  (Ps 147:5, Spr 15:3, Ps 139:1-4, Hebr 4:13, Jes 46:9-10)

 • Hij is overal tegenwoordig (Ps 139:7-9).

 • Hij is onveranderlijk (1 Sam 15:29, Mal 3:6, Jac 1:17)

 • Hij is vrijmachtig/soeverein (Jes 43:13, Ps 115:3 , Ps 135:6-7, 2 Tim 2:13, Matt 10:29-30)

 • Hij is alleen wijs (Rom 16:27, Jes 55:8,9, Rom 11:33).

De grootheid van God blijkt uit Zijn eeuwigheid, Zijn onveranderlijkheid, Zijn almacht, Zijn soevereiniteit, Zijn alwetendheid, Zijn alomtegenwoordigheid, Zijn wijsheid.

Deze eigenschappen gelden ook voor de Zoon, want de Heere Jezus zegt in Johannes 10:30 “ Ik en de Vader zijn een” (vgl Joh 14:10-11).  En voor de Heilige Geest, want de Geest gaat uit van de Vader en de Zoon.(Joh 15:26).

Eigenschap                         God de Vader                           God de Zoon                       God de Heilige Geest
1 Eeuwig                               Psalm 90:2                                 Micha 5:1                              Hebreën 9:14
2 Almachtig                          Job 42:2                                      Mattheus 28:18                    Psalm 104:30
3 Alwetend                           Jesaja 46:10                               Johannes 21:17                     Johannes 6:12,13                                          4 Alomtegenwoordig          Jesaja 66:1                                 Mattheüs 18:20                    Psalm 139:7,8

5 Heilig                                 Openbaring 15:4                       Handelingen 3:14                1 Korinthe 6:19

6 Waarheid                           Johannes 17:17                         Johannes 14:6                      Johannes 14:16,17
 

God heeft in de Bijbel ook veel over Zijn eigen karakter geopenbaard.

 • God is heilig (Ex 15:11, 1 Sam 2:2, Jes 6:3, 1 Petr 1:16, Joh 17:11)

 • God is rechtvaardig (Ps 116:5, Ezra 9:15, Ps 145:17, Jer 12:1, Joh 17:15)

 • God is genadig (Ps 103:8-13, Ps 86:15, Ef 2:4,5, Ef 2:8,9)

 • God is liefde (1 Joh 4:9,10, Joh 3:16, Rom 5:8)

 • God is trouw (1 Kor 1:9, 2 Tim 2:13, Deut 7:9)

 • God is jaloers (Joz 24:19, Nah 1:2)

 • God is waarheid (Ps 25:5, Jer 10:10)

 • God is geduldig (Num 14:18, 2 Petr 3:8,9)

 • God is barmhartig (Ps 86:15)

 • God is goedertieren (verbondstrouw, verbondsliefde)(Ps 31:8,17,22,  Ps 52:10, Ps 86:15)

terug

1. E Wat zegt de Bijbel over de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Er zijn heel veel teksten en Bijbelgedeelten waarin we zien dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest optreden als eenheid. Bij de schepping, de menswording van Jezus, het offer van Jezus maar ook bij onze gemeenschap met God en ons gebed zijn alle drie de personen van de ene God betrokken.

5 voorbeelden:

De Schepping

God de Vader sprak: En God zei: Laat er licht zijn (Gen 1:3)

God de Zoon was het gesproken Woord: In het begin was het Woord (Joh 1:1)

God de Heilige Geest bewoog Zich over het oppervlak van het water (Gen 1:2, Job 26:23-13)

De menswording

God de Vader gaf Zijn eniggeboren Zoon (Joh 3:16)

God de Zoon werd in de wereld geboren (Luc 2:11)

God de Geest kwam over Maria om haar zwanger te maken (Luc 1:35)

Het offer

God de Vader aanvaardde het offer van Golgotha (Hebr 9:14)

God de Zoon offerde Zichzelf in onze plaats (Hebr 9:14)

God de Geest: Jezus offerde Zichzelf “door de eeuwige Geest (Hebr 9:14)

Zijn gemeenschap

God de Vader nodigt ons uit om gemeenschap met Hem te hebben (Ef 9:14)

God de Zoon is de verzoening, die gemeenschap mogelijk maakt (2 Kor 5:19)

God de Geest brengt deze eenheid en gemeenschap teweeg (Ef 2:18)

Het gebed

God de Vader is degene Die de smeekbeden ontvangt (Joh 16:23)

In de Naam van Gods Zoon bidden we (Joh 16:23)

God de Geest pleit voor ons in onze gebeden (Rom 8:26)

terug