De Heilige Schrift, het Woord van God

 

In de Bijbel komen we op vele plaatsen het woord “Woord” tegen. Het Grieks heeft hier twee woorden voor: rèma en logos. Beiden vertaald met “woord”.

Bij rèma valt meer de nadruk op dát er gesproken wordt.

Bij logos veel meer op wát er gezegd wordt.

Inhoudelijk heeft “logos” dus een diepere betekenis: het duidt de innerlijke kracht en samenhang van het gesproken woord én de vervulling ervan aan. (Ps 33:6,9).

Het heeft een uitwerkende kracht op betrokkenen. Het scheelt nogal of je iemand vervloekt of zegent.

Spreuken 18:21a zegt: “Dood en leven zijn in de macht van de tong”. Zie ook Jak. 3:1-12

 

Het Woord (Logos) van God is de Waarheid (Joh 17:17) maar wat is/doet dat Woord:

* Bekeert de ziel, geeft wijsheid, verblijdt het hart, verlicht de ogen (Ps 19:8-9)

* Doet wat de Heere behaagt en is voorspoedig in hetgeen waartoe Hij het zendt (Jes 55:11)

* Brengt/geeft vreugde en blijdschap in het hart (Jer 15:16)

* Het Woord getuigt van de Heere Jezus (Joh5:39)

* Het oordeelt op de laatste dag (Joh 12:48)

* Het zijn levende woorden (Joh 6:68,Hand 7:38)

* Het bewerkt het geloof (Rom 10:17)

* Het brengt verzoening door Christus (2 Kor 5:19)

* Het reinigt de gemeente (Ef 5:26-27)

* Het schenkt leven (Fil 2:16) Volgens Ps 119: 25, 107 mag het ook ons gebed zijn

* Het Woord woont in ons (Kol 3:16)

* Het maakt ons wijs tot zaligheid, leert, verbetert en weerlegt (2Tim 3:15-17)

* Het is levend en krachtig, oordeelt onze gedachten en de overleggingen van ons hart (Hebr 4:12)

* Het bewerkt de wedergeboorte en maakt zalig (Jak 1:18-21, 1 Petr 1:23)

                                                                                                                                                      terug