De Gaven van de Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest de eerste genadegave is (Hand. 2:38, Rom. 8:23).

Tegelijk is de Heilige Geest ook de Gever die de verscheidenheid aan gaven schenkt.

Alle gaven komen uit dezelfde bron: de drie-enige God.

De gaven worden uitgedeeld onder de gelovigen en dienen tot opbouw en de eenheid in de gemeente van Christus.

De gaven dienen om de vrucht  (Gal. 5:22) van de Geest in de gemeente te laten groeien.

En in elke gelovige is het nodig dat de vrucht van de Geest zich in zijn of haar leven vertoont.

 

In de Bijbel worden in verschillende opsommingen de gaven van de Geest genoemd.

(Rom. 12:6-8; 1 Kor. 12:8-10, 28-30; Ef. 4:11).

Daarnaast komen we in de andere brieven van Paulus nog een aantal gaven tegen.

 

De Bijbel noemt de volgende gaven, waarvan sommigen een sterke overeenkomst hebben:

 • Apostelen (1 Kor. 12:28; Ef. 4:11)

 • Profeten (Rom. 12:7; 1 Kor. 12:10,28; Ef. 4:11)

 • Leraars (Rom. 12:7; 1 Kor. 12:28; Ef. 4:11)

 • Evangelisten (Ef. 4:11; 2 Tim. 4:5)

 • Dienstbetoon of het dienen (diakonia: Rom. 12:7)

 • Het uitdelen of bewijzen van barmhartigheid (Rom. 12:8)

 • Het leiding geven, het besturen (Rom. 12:8; 1 Kor. 12:28)

 • Het vermanen (Rom. 12:8)

 • Gave van wijsheid (1 Kor. 12:8)

 • Gave van kennis (1 Kor. 12:8)

 • Werking van krachten (1 Kor. 12:10,28)

 • Gave van genezing (1 Kor. 12:9,28)

 • Gave van glossolalie, tongentaal (1 Kor. 12:10,28)

 • Gave van uitleg of vertolking (1 Kor. 12:10,28)

 • Gave van de onderscheiding van geesten ( 1 Kor. 12:10)

 • Opzieners (Fil. 1:1)

 • Ouderlingen ( 1 Tim. 5:17)

 • Diakenen (Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8,12)

 • Onderricht geven in het Woord (Gal. 6:6)

 • Leiding geven in de Heere (1 Thess. 5:12)

 • Terechtwijzen (1 Thess. 5:12)