Aanbidding

Koptekst 1

Wat is aanbidden?

In de Bijbel is er onderscheid tussen bidden en aanbidden, ook al kunnen ze samen gaan. (Richt 13:8)

  • Bidden is: een gebed opzenden, tot God spreken of Hem iets verzoeken.

  • Aanbidden is: vereren, verheerlijken, zich neerbuigen (met eerbied en ontzag).

Het grondwoord is “toe kussen, een kushand toewerpen”.

Psalm 95:6 geeft het prachtig weer:                                                                                                                                        

“Komt, laat ons aanbidden en neerbukken; laat ons knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft”.

De Heere Jezus zegt over aanbidding:

“ Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”  (Joh 4:23-24).

Het Grieks voor moeten is “dei”. Dat houdt in dat het van Godswege nodig is. Het is Zijn wil.

Net zoals het nodig is dat iemand wederom geboren moet worden. (Joh 3:3,7)

Of dat de Heere Jezus moest lijden. (Luc 9:22, en 24:26,46)

Tegelijk wordt van ons toewijding en overgave gevraagd. (Joz 5:14, 2 Kron 20:18, Matth 2:11, 8:2, 28:9)

Wie de Heere God oprecht verlangt te dienen en te gehoorzamen doet dat niet wettisch, maar aanbidt Hem van harte.